Terug naar het overzicht

Competitiereglement Showdown seizoen 2013-2014 d.d. 14-06-13


1. ALGEMEEN

1.1 Tijdens de competitie is het competitiereglement van kracht.

1.2 De competitieleider is verantwoordelijk voor het toepassen van het reglement en legt daar verantwoording voor af aan de Gehandicaptensport
Nederland.

1.3 Bij geschillen over het reglement geeft de competitieleider uitsluitsel.

1.4 Daar waar het reglement niet in voorziet neemt de competitieleider een beslissing in overeenstemming met het algemeen showdownbelang.

1.5 De speeldata van een seizoen worden voor de voorgaande zomervakantie medegedeeld.
De competitieleider maakt de definitieve indeling.
Er kan niet onderling worden geruild met andere spelers.

1.6 Er zal in 1 poule (maximaal 20 spelers, afhankelijk van het totaal aantal spelers) per klasse worden gespeeld, verspreid over 3 à 4 dagen van de
7 à 8 beschikbare dagen.
Iedereen speelt de laatste dag minimaal 2 wedstrijden (mits iedereen aanwezig is) en de overige wedstrijden, verdeeld over de door de wedstrijdleiding aan te geven dagen (5 à 6 wedstrijden per dag, ervan uitgaand dat alle spelers aanwezig zijn).
De spelers worden op rangschikking ingedeeld.

1.7 De clubsecretarissen dienen al hun spelers en scheidsrechters te voorzien van dit nieuwe reglement.

1.8 De clubsecretarissen dienen bij inschrijving van de spelers ook het adres,
e-mail et cetera (indien mogelijk) te vermelden en niet alleen de naam.


2. DEELNAME VOORWAARDEN

2.1 Elke showdownspeler, die via een Nederlandse club is ingeschreven, mag deelnemen aan de landelijke competitie showdown.

2.2 Elke speler moet in het bezit zijn van een geldige spelerskaart van
de Gehandicaptensport Nederland en zich te allen tijde
daarmee kunnen legitimeren.

2.3 Elke speler moet volgens het schema aanwezig zijn.

2.4 Elke speler moet bekend zijn met het reglement en de geldende
spelregels showdown.

2.5 Elke speler moet fysiek in staat zijn om de gevraagde inspanningen te leveren.

2.6 Bedenk goed voor je je inschrijft, om tussentijds uitvallen zo veel
mogelijk te voorkomen. Dit komt de competitie namelijk niet ten goede.


3. WEDSTRIJDREGELS

3.1 Tenzij anders vermeld in het reglement gelden de spelregels showdown zoals omschreven in de 'IBSA showdown regels' van 8 april 2013.

3.2 De spelers moeten te allen tijde de aanwijzingen van de scheidsrechter opvolgen.

3.3 Elke speler die, om welke reden dan ook, verhinderd is om te spelen
volgens het schema moet dit de competitie-/wedstrijdleiding zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk om 10.30 uur van de competitiedag telefonisch
of via e-mail laten weten (zie laatste artikel 9).
Vooral voor de laatste speeldag is dit belangrijk, denk aan
je medespelers die misschien voor niets komen.
Afmelden heeft natuurlijk ook consequenties voor de tegenstander
op de andere dagen.

3.4 Elke wedstrijd wordt gespeeld volgens het 'Best of three' systeem.

Bij alle sets serveert een speler twee keer achter elkaar.

Bij de 1e set wordt er getost.

Bij een 2 setter wordt er na de 1e set gewisseld van speelhelft.
Bij een 3 setter wordt er 3 x gewisseld van speelhelft,
1 x na de 1e en 2e set en in de 3e set wanneer 1 speler 6 punten
heeft of wanneer de helft van de speeltijd is verstreken,
indien er nog geen 6 punten behaald zijn.

De winnaar van de set/wedstrijd is de speler die elf (11) punten
behaalt met een minimaal verschil van twee (2) punten,
tot een score van minimaal zestien (16) punten.


3.5 De maximale tijdsduur van een set bedraagt vijftien (15) minuten.

3.6 Een speler kan 1 time-out, van zestig (60) seconden per set, aanvragen.

3.7 Na elke gespeelde wedstrijd worden de wedstrijdpunten verdeeld
volgens het volgende systeem:
een gewonnen 2-setter: 4 punten,
een gewonnen 3-setter: 3 punten,
een verloren 3-setter: 1 punt,
een verloren 2-setter: 0 punten.

3.8 Een speler dient aan de wedstrijdtafel te melden als hij/zij even weg is
of ergens gaat kijken, dit in verband met het eventueel spoedig moeten spelen.

3.9 Na elke competitiedag wordt op basis van het wedstrijdgemiddelde een rangschikking gemaakt (punten delen door aantal wedstrijden).

3.10 Coaches dienen aan het begin van de speeldag aangemeld te worden
bij de competitieleider/wedstrijdtafel.
De coach zal vermeld worden op het wedstrijdformulier van de desbetreffende speler.
Coaches melden zich tevens aan voor het begin van elke wedstrijd
bij de scheidsrechter van die wedstrijd.
De coach moet aan de kant van de tafel blijven waar zijn/haar
speler speelt.

3.11 Er mag alleen een speelruimte binnen/uit gegaan worden voor/na de set, mits de scheidsrechter de deur opent, of hier toestemming voor geeft.

3.12 Als een mobiele telefoon, horloge of vergelijkbaar apparaat van
een speler of coach geluid maakt tijdens de wedstrijd, krijgt de
tegenstander van de overtreder twee (2) punten.

3.13 Spelers die nevenactiviteiten binnen de showdown hebben,
dienen die uit te voeren na de competitiedag en niet tijdens deze dag.
Wedstrijden gaan altijd voor op andere activiteiten.

3.14 Men speelt volgens het door de wedstrijdleiding gemaakte schema.
Men kan dus niet meer eerder weg.

3.15 De wedstrijdleiding kan te allen tijde wedstrijden naar de laatste
competitiedag verplaatsen als dit noodzakelijk blijkt.

3.16 De spelers mogen alleen met de scheidsrechters naar de speeltafel,
tenzij de scheidsrechter weet dat een speler al naar de tafel is.

3.17 Bats moeten van een hard, glad materiaal (geen carbon) zijn gemaakt.

4. SANCTIES

4.1 Elke speler die zich niet houdt aan het reglement kan worden berispt
door de scheidsrechter en/of competitieleider.

4.2 Spelers die aanhoudend en/of zich grof schuldig maken aan overtredingen van het reglement kunnen geschorst c.q. gediskwalificeerd worden door de competitieleider, voor die dag of de gehele competitie en derhalve ook voor het NK.

4.3 Bij afmelding komen de wedstrijden van die dag te vervallen
(zie punt 4.6). Meldt hij/zij zich niet af dan volgt er diskwalificatie voor de competitie en het NK.
De speler is persoonlijk verantwoordelijk voor het afmelden en niet de persoon/club die dit eventueel zou doen (dit geldt voor alle gevallen).

4.4 Een speler die zich kan plaatsen voor het NK mag maximaal 1 dag afwezig zijn.
Is hij/zij meerdere dagen afwezig, om welke reden dan ook, dan zal hij/zij niet deelnemen aan het NK.

4.5 Een nieuwe speler begint in de laagste klasse (onderaan).
Doet een speler 1 jaar niet mee, dan begint hij/zij het jaar daarna, een klasse lager (onderaan).
Doet een speler 2 jaar niet mee, dan begint hij/zij het jaar daarna, in de laagste klasse (onderaan).
Tevens begint een gediskwalificeerde speler het jaar daarna, een klasse lager (onderaan).

4.6 Een speler die een dag niet aanwezig is volgens het speelschema, om welke reden dan ook, krijgt voor elke te spelen wedstrijd 1 punt in mindering. De tegenstander van de speler krijgt geen punten voor deze wedstrijd.
Het puntentotaal van de tegenstander zal gemiddeld worden door
het aantal gespeelde wedstrijden.
Mochten spelers hetzelfde gemiddelde hebben, dan zal gekeken worden
naar het doelsaldo en eventueel naar het onderlinge resultaat.

Rekenvoorbeeld afwezige speler:
Tot nu toe heeft een speler 30 punten uit 8 wedstrijden.
Door afwezigheid mist hij/zij 5 wedstrijden.
Het puntentotaal wordt dan 30 - 5 = 25, het wedstrijdgemiddelde wordt dan
25 : 13 (8 + 5) = 1,92.
Het gemiddelde was 30 : 8 = 3,75.4.7 Indien een speler bij het oproepen door de scheidsrechter of wedstrijdleiding voor een wedstrijd niet in de speelruimte is of conform regel 3.8 bij de wedstrijdtafel niet heeft gemeld waar hij/zij is, verliest de eerste set
met 0-11.
Is men na 5 minuten niet aanwezig wordt de hele wedstrijd verloren met
0-11, 0-11.

4.8 Is een coach vooraf niet aangemeld en staat die daardoor niet op het wedstrijdformulier, dan zal de wedstrijd zonder coach dienen te worden gespeeld, tenzij dit door de wedstrijdleiding is vergeten.

4.9 Als een mobiele telefoon, horloge of vergelijkbaar apparaat van
een speler of coach geluid maakt tijdens de wedstrijd, krijgt de
tegenstander van de overtreder twee (2) punten.

Gaat een telefoon van een toeschouwer af, zal deze verzocht worden de
zaal te verlaten en gaat de wedstrijd verder door opnieuw te laten serveren.
Gaat een telefoon van een scheidsrechter af, zal deze worden vervangen
door een andere scheidsrechter (mits aanwezig) die de wedstrijd afmaakt door opnieuw te laten serveren.
De vervangen scheidsrechter zal een waarschuwing krijgen.

4.10 Wanneer een speler tijdens een speeldag een blessure oploopt,
zal deze na onderzoek van de blessure de resterende wedstrijden op een later tijdstip die dag spelen.
Kan er niet meer gespeeld worden, dan zal men de resterende wedstrijden
met 0-11, 0-11 verliezen.

4.11 Een speler die om welke reden dan ook tijdens een set wegloopt of niet meer wil spelen, verliest de gehele wedstrijd met 0-11, 0-11
(zie ook punt 5.2).

Een speler die zal degraderen en bezwaren heeft tegen het eventueel
weer terug gaan naar de hogere klasse (door niet meer meedoen van spelers in die hogere klasse), moet dit schriftelijk mededelen aan de competitieleider en zal dan het volgende seizoen onderaan in die lagere klasse worden ingedeeld.

4.12 Spelers dienen voorafgaande aan de wedstrijd indien nodig naar het toilet te gaan. Tijdens de wedstrijd naar het toilet gaan heeft gevolgen voor de wedstrijduitslag. Hij/zij zal de wedstrijd/set verliezen met 0-11, 0-11.

5. KLACHTENPROCEDURE

5.1 Elke speler kan een klacht mondeling indienen bij de competitieleider/plaatsvervanger.
Deze zal een voorlopige schikking treffen die omgezet wordt in een
definitief besluit.
Alle klachten moeten schriftelijk worden vastgelegd.

5.2 Is een speler het niet eens met een beslissing van de scheidsrechter, of wat dan ook, dan kan hij/zij dit na de wedstrijd met de desbetreffende scheidsrechter bespreken.
Komt men niet tot een oplossing dan wordt er overlegd met de competitieleider (niet met de mensen achter de wedstrijdtafel).

5.3 Elke speler kan een schriftelijke klacht indienen bij de competitieleider indien de uitslag van punt 5.2 niet naar zijn/haar tevredenheid is.
Dit kan uiterlijk twee dagen na de desbetreffende competitiedag.

5.4 De competitieleider is verplicht bij een klacht een schikking te treffen
en deze te motiveren.

5.5 De competitieleider is verplicht bij een schriftelijke klacht, schriftelijk haar
beslissing te motiveren.6. NACOMPETITIE

6.1 Nummers 1, 2 en 3 promoveren en de nummers 18, 19 en 20 degraderen.
Na de nacompetitie is de definitieve ranking pas bekend.
Voor plaatsing NK geldt de ranking voor de nacompetitie.

Zijn er voor het volgende seizoen afmeldingen, dan zullen de nummers 21
(oud 18), 22 (oud 19), 23 (oud 20), 24 enzovoort, in deze volgorde,
de benodigde plaatsen naar voren schuiven, tot er weer 20 spelers in
een klasse zijn.

6.2 Na de competitie wordt een nacompetitie gespeeld met de volgende spelers:
nummers 16 en 17 van de hoofdklasse,
nummers 4 en 5 van de 1ste klasse,
nummers 1 en 2 van de 2de klasse,
nummers 1 en 2 van de 3de klasse,
En eventueel nummers 1 en 2 van de 4de klasse.
Totaal dus 8/10 spelers, verdeeld over 2 poules,
met elk 3/4 wedstrijden per speler.

Poule 1: nr. 16, nr. 5, de nr. 1, nr. 2 en eventueel nr. 1.
Poule 2: nr. 17, nr. 4, de nr. 2. nr. 1 en eventueel nr. 2.

Indien er minder dan 6 spelers voor de nacompetitie aanwezig zijn, zal de wedstrijdleiding de overige spelers in 1 poule plaatsen en zullen de eerste 2 spelers promoveren naar (of blijven staan in) de hoofdklasse.

6.3 Resultaat nacompetitie.

6.3.1 Wordt nr. 17 hoofdklasse winnaar, dan blijft iedereen op de plaats waar
die is geëindigd, na eventueel promotie.

6.3.2 Wordt nr. 16 hoofdklasse winnaar, blijft iedereen op de plaats waar
hij is geëindigd, na eventueel promotie.

6.3.3 Worden nr. 16 en nr. 17 hoofdklasse winnaar, blijft iedereen op de plaats waar hij is geëindigd, na eventueel promotie.

6.3.4 Wordt nr. 4 1e klasse winnaar, wordt hij/zij nr. 19 of nr. 20 hoofdklasse en
nr. 17 hoofdklasse nr. 1 1e klasse.

6.3.5 Wordt nr. 5 1e klasse winnaar, wordt hij/zij nr. 20 hoofdklasse
en nr. 17 hoofdklasse nr. 1 of 2 1e klasse.

6.3.6 Worden nr. 4 en 5 1e klasse winnaar, wordt hij/zij nr. 19 en 20 hoofdklasse
en nr. 16 en 17 hoofdklasse nr. 1 en 2 1e klasse.

6.3.7 Wordt nr. 1 2e klasse winnaar, wordt hij/zij nr. 19 of 20 hoofdklasse
en nr. 16 hoofdklasse nr. 1 1e klasse.

6.3.8 Wordt nr. 2 2e klasse winnaar, wordt hij/zij nr. 20 hoofdklasse
en nr. 17 hoofdklasse 1 of 2 1e klasse.

6.3.9 Worden nr. 1 en 2 2e klasse winnaar, wordt hij/zij nr. 19 en 20 hoofdklasse
en nr. 16 en 17 hoofdklasse 1 en 2 1e klasse.

6.3.10 Wordt nr. 1 3e klasse winnaar, wordt hij/zij nr. 19 of 20 hoofdklasse
en nr. 16 hoofdklasse 1 1e klasse en nr. 17 1e klasse wordt nr. 1 2e klasse.

6.3.11 Wordt nr. 2 3e klasse winnaar, wordt hij/zij nr. 20 hoofdklasse en
nr. 17 hoofdklasse 1 1e klasse en nr. 17 1e klasse wordt nr. 1 of 2
2e klasse.

6.3.12 Worden nr. 1 en 2 3e klasse winnaar, wordt hij/zij nr. 19 en 20 hoofdklasse en nr. 16 en 17 hoofdklasse nr. 1 en 2 1e klasse en nr. 16 en 17 1e klasse
nr. 1 en 2 2e klasse.
6.3.13 Wordt nr. 1 4e klasse winnaar, wordt hij/zij nr. 19 of 20 hoofdklasse
en nr. 16 hoofdklasse nr. 1 1e klasse en nr. 17 1e klasse wordt nr. 1
2e klasse en nr. 17 2e klasse wordt nr. 1 3e klasse.

6.3.14 Wordt nr. 2 4e klasse winnaar, wordt hij/zij nr. 20 hoofdklasse
en nr. 17 hoofdklasse nr. 1 1e klasse en nr. 17 1e klasse wordt nr. 1 of 2
2e klasse en nr. 17 2e klasse wordt nr. 1 of 2 3e klasse.

6.3.15 Worden nr. 1 en 2 4e klasse winnaar, wordt hij/zij nr. 19 en 20 hoofdklasse en nr. 16 en 17 hoofdklasse nr. 1 en 2 1e klasse en nr. 16 en 17 1e klasse
nr. 1 en 2 2e klasse en nr. 16 en 17 2e klasse nr. 1 en 2 3e klasse.

Na gespeeld te hebben zullen een of twee van de hiervoor genoemde artikelen (6.3.1 t/m 6.3.15) van toepassingen zijn.


7. EVALUATIE

7.1 Na elk seizoen zal het reglement worden geëvalueerd en
indien nodig worden aangepast.


8. SPELMATERIAAL

8.1 Geblindeerde skibril. Bij twijfel zal de bril door de hoofdscheidsrechter extra
gecontroleerd worden.

8.2 Showdownbat.
Bats van carbon zijn niet toegestaan in onze competitie/NK.
Dit in verband met beschadigingen op de showdowntafels.

8.3 Showdownbal.
De competitie/NK wordt gespeeld met de Canadese bal.


9. AF-/AANMELDEN

Af-/aanmelden kan via j.vanoosterhout@casema.nl.
Als dit niet mogelijk is, dan telefonisch/schriftelijk bij:
Peter v.d. Linde: 06-17 45 20 94,
Coevordenstraat 134, 2541 SN Den Haag.
Dit kan ook bij Theo/Bep Bastiaans: 073-689 38 60,
Klokkenlaan 198, 5231 BC Den Bosch.
Bij een schriftelijke afmelding zullen deze personen de afmelding telefonisch bevestigen.Terug naar het overzicht